Inkl. moms
Exkl. moms

Etisk produktion

För oss är det viktigt att de plagg vi trycker era motiv på produceras under etiskt goda förhållanden. De flesta av våra produkter levereras av samma grossist och därför har vi valt att publicera de riktlinjer de jobbar med i en förenklad version. Företaget har sina egna odlingar och egen produktion, vilket gör det lättare att få en överblick. En stor mängd av plaggen är producerade i det drabbade Haiti. Där hjälper nu företaget till att bygga upp nya bostäder.

Fri vilja
De anställda på fabrikerna ska vara där av egen fri vilja. Ingen tvingad anställning får förekomma.

Diskriminering
Ingen diskriminering gällande ras, kön, hudfärg, religion, nationalitet, eller politiska ideologier får förekomma.

Barnarbete
Barnarbete får ej användas. Endast arbetare över 15 år eller arbetare som slutfört obligatorisk skolgång får anställas.

Fackanslutning
Det ska vara en rättighet för alla anställda att bilda eller ansluta sig till fackliga organisationer. Representanter i dessa organisationer från arbetsstyrkan får ej utsättas för diskrimering och de ska ha tillgång till arbetsplatsen för att kunna utföra sina uppdrag. Arbetsgivare ska tillämpa en öppen och positiv inställning till sådana representanter.

Löner
Löner och ersättningar för en standard arbetsvecka skall åtminstone uppfylla de minimikrav som fastställts antingen av lagstiftning eller av en industristandard. De skall alltid vara tillräckliga för att tillfredsställa de grundläggande behoven hos arbetare och deras familjer. Disciplinära löneavdrag är ej tillåtna. Alla anställda skall skriftligen få ta del av deras anställningsvillkor innan de anställs.

Arbetstid
Antal arbetstimmar ska följa industristandard samt tillämpliga lagar. Anställda skall ej regelbundet tvingas jobba mer än 48 timmar i veckan samt erbjudas minst en ledig dag för varje arbetad sjudagars-period. Övertid ska vara frivillig och ej överstiga 20 timmar i veckan, samt ersättas med högre lön än ordinarie arbetstid.

Arbetsförhållanden
Arbetsgivaren ska tillhandahålla en säker och hygiensk arbetsplats. Fysiskt våld eller hot om sådant är strikt förbjudet. Sexuella-, och andra trakasserier får ej heller förekomma.

Texten är en översättning och vi reserverar oss för eventuella tolkningsfel.